Цахилгаан барааны даатгал


Цахилгаан барааны даатгал
Даатгуулагч нь цахилгаан барааны төрлөөс хамааран дараах нөхцөлөөр даатгуулна.

Даатгалын эрсдэл

А-Гэр ахуйн цахилгаан бараа

В-Телевизор, аудио, камер

С-Мэдээллийн технологи

1

Гал түймрийн улмаас үүссэн хохирол, үр дагавар

100%

100%

100%

2

Ус чийгний эрсдэлээс үүссэн хохирол

100%

100%

100%

3

Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл

100%

100%

100%

4

Ахуйн эрсдэл /санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас даатгалын зүйл эвдэрч гэмтэх/

100%

100%

100%

5

Тээвэрлэх үеийн эрсдэл /барааг ачих, буулгах, хүлээн авах, өрөх, хураах үед учирах хохирол/

80%

80%

80%

 

Хураамжийн хувь

1.00%