Автотэврийн хэрэгсэл, хариуцлагын даатгал

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал
Хүнд машин механизмын даатгал
Жолоочийн хариуцлагын даатгал
Операторчийн хариуцлагын даатгал 

Даатгуулагч нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. 
Үүнд: 
 • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай даатгуулагчийн өргөдөл, албан бичиг;
 • Даатгалын гэрээ болон даатгалын баталгаа;
 • Машин механизм, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн жолооны үнэмлэхний хуулбар
 • Аюул осол болсон тухай холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ /Замын цагдаагийн газар,  ОБЕГазар, Шүүх, прокурор, холбогдох засаг захиргааны байгууллага, үнэлгээний байгууллага гэх мэт/;
 • Даатгагчийн тавьсан хүсэлтийн дагуу хохирлын эд мөрийн баримт, нотолгоо, бусад холбогдох материал, фото зураг
 • Учирсан хохиролд холбоотой хохирогч болон хариуцагчийн тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолооны үнэмлэхний хуулбар, өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад мэдээллүүд

Хөрөнгийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал
Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал 
Орон сууцны даатгал 
Бараа материалын даатгал

Даатгуулагч нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. 
Үүнд:
 • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай даатгуулагчийн өргөдөл, албан бичиг;
 • Даатгалын гэрээ, даатгалын баталгаа 
 • Аюул осол болсон тухай мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ /Цагдаа, ОБЕГазар, шүүх, прокурор, мөрдөн байцаах газар, холбогдох засаг захиргааны байгууллага, орон сууцны контор, СӨХ, үнэлгээний байгууллага гэх мэт/ 
 • Даатгагчийн тавьсан хүсэлтийн дагуу хохирлын эд мөрийн баримт, нотолгоо, бусад холбогдох материал, фото зураг
 • Учирсан хохиролд холбоотой хохирогч болон хариуцагчийн өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад мэдээллүүд

Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал
Хувийн эрүүл мэндийн даатгал
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал 

Даатгуулагч нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. 
Үүнд:
 • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай даатгуулагчийн өргөдөл, албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ,  даатгалын баталгаа
 • Цагдаагийн байгууллага, ОБЕГ, Шүүх, Прокурор, Эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлт, мөрдөн байцаах газрын аюул осол болсон тухай албан бичиг, эмчлүүлсэн магадлагаа, эмчилгээний тухай бичилт хийсэн амбулаторийн карт болон өвчний түүх, эмнэлэгийн хуудас  зэрэг баримт бичиг
 • Учирсан хохиролд холбоотой хариуцагчийн өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад мэдээллүүд, шаардагдах бусад бичиг баримт

Гадаадад зорчигчийн даатгал

Даатгуулагч нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. 
Үүнд:
 • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай даатгуулагчийн өргөдөл, албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ,  даатгалын баталгаа
 • Эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлт, эмчлүүлсэн магадлагаа, эмчилгээний тухай бичилт хийсэн амбулаторийн карт болон өвчний түүх, эмнэлэгийн хуудас  цагдаагийн байгууллага, нислэгийн компани, шүүх, прокурор, мөрдөн байцаах газрын аюул осол болсон тухай албан бичиг зэрэг баримт бичиг
 • Учирсан хохиролд холбоотой хариуцагчийн өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад мэдээллүүд, шаардагдах бусад бичиг баримт

Байгууллагын хариуцлагын даатгал, Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Даатгуулагч нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. 
Үүнд:
 • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай өргөдөл, албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ болон даатгалын баталгаа
 • Хуулийн дагуу хариуцлага хүлээснийг нотлох шүүхийн шийдвэр, бусад нотлох баримт бичиг 
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт акт, баримт тодорхойлолт
 • Учирсан хохиролд холбоотой хохирогч болон хариуцагчийн өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад мэдээллүүд

Ачаа тээврийн даатгал, Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

Даатгуулагч нөхөн төлбөрийг нэхэмжлэл гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. 
Үүнд:
 • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай даатгуулагчийн өргөдөл, албан бичиг;
 • Даатгалын гэрээ, даатгалын баталгаа 
 • Аюул осол болсон тухай мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ 
 • Даатгагчийн тавьсан хүсэлтийн дагуу хохирлын эд мөрийн баримт, нотолгоо, бусад холбогдох материал, фото зураг
 • Учирсан хохиролд холбоотой хохирогч болон хариуцагчийн өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад мэдээллүүд