Орлого үр дүнгийн тайлан


2016-2018 орлого үр дүнгийн тайлан:
2016201720182019.II
Даатгалын хураамжийн нийт орлого 4,296,190,188.07  4,645,572,082.62  6,446,945,281.24  4,092,627,301.84 
Даатгалын хураамжийн буцаалт 170,766,639.31  196,317,328.63  226,586,270.00  117,269,948.27 
Давхар даатгалын хураамжийн зардал 295,742,176.86  358,587,722.66  342,309,674.68  217,080,311.53 
Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого 3,829,681,371.90  4,090,667,031.33  5,878,049,336.56  3,758,277,042.04 
Орлогод тооцсон хураамж 3,901,769,865.51  3,844,542,115.06  5,489,259,642.72  3,450,264,468.18 
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал 1,365,158,775.72  1,414,222,198.00  2,048,441,232.02  1,293,092,030.36 
Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр 2,492,095,561.56  1,967,489,001.56  2,500,607,872.56  1,570,369,015.69 
Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал) 2,378,892,963.53  1,305,950,322.54  2,100,950,408.26  1,280,337,128.52 
Бусад ашиг ( алдагдал) -1,639,570,107.06  -621,355,385.63  -927,716,782.36  -790,709,351.66 
Татвар төлөхийн өмнөх  ашиг( алдагдал) 739,322,856.47  684,594,936.91  1,173,233,625.91  489,627,776.86 
Орлогын албан татварын зардал 141,325,556.62  153,077,766.56  166,088,899.97  84,701,502.17 
Татварын дараах ашиг (алдагдал) 597,997,299.85  531,517,170.35  1,007,144,725.94  404,926,274.69 
Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) 597,997,299.85  531,517,170.35  1,007,144,725.94  404,926,274.69