Санхүүгийн байдлын тайлан


2016-2018 оны санхүүгийн байдлын тайлан: 2016201720182019.II
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 9,313,148,115  10,528,069,775  12,158,756,907  13,388,868,010 
Даатгалын авлага 41,632,275  62,574,651  38,063,702  69,933,955 
Бусад санхүүгийн хөрөнгө 6,576,545  803,277,854  803,256,058  692,769,180 
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 22,823,579  36,356,863  110,499,036  68,207,477 
Хөрөнгө оруулалт 909,637,671  -    -    -   
Даатгалын хөрөнгө 196,929,045  176,532,027  581,042,593  483,766,476 
Үндсэн хөрөнгө /цэвэр/ -    -    1,708,208,085  1,729,995,849 
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 10,490,747,229  11,606,811,170  15,399,826,381  16,433,540,947 
ӨР ТӨЛБӨР
Даатгалын өглөг 39,596,097  21,653,155  70,722,266  33,753,552 
Бусад өр төлбөр 306,745,770  43,018,610  36,538,367  88,718,159 
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 78,849,707  97,491,535  96,586,521  129,362,033 
Хоёрдогч өглөг
Давуу эрхийн хувьцаа /хөрвөхгүй/ -    -    -    -   
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц 1,752,857,776  2,033,111,227  2,434,086,226  2,788,412,638 
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан 4,079,921,327  4,647,242,922  5,491,734,824  5,718,049,531 
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 6,257,970,677  6,842,517,448  8,129,668,203  8,758,295,913 
ЭЗДИЙН ӨМЧ
Эзэмшигчдийн өмч 3,500,000,000  3,500,000,000  5,000,000,000  5,000,000,000 
Эздийн өмчийн бусад хэсэг 76,931,739  76,931,739  76,931,739  76,931,739 
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 655,844,813  1,187,361,983  2,193,226,439  2,598,313,294 
ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 4,232,776,552  4,764,293,722  7,270,158,178  7,675,245,033 
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 10,490,747,229  11,606,811,170  15,399,826,381  16,433,540,947