Ачаа тээврийн даатгал

Байгууллагын гадаад, дотоодоос зөөж тээвэрлэж буй бүх төрлийн ачаа бараанд учирч болзошгүй эрсдэлийн улмаас үүсэх хохирлыг нөхөн төлөх даатгалын үйлчилгээ юм.
 Юуг даатгах вэ?
 • Аж үйлдвэрийн бараа, барилгын материал
 • Машин, механизм, тоног төхөөрөмж
 • Хүнсний бүтээгдэхүүн
 • Хөдөө аж ахуйн бараа
 • Бусад ачаа бараа
Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд
 • Асуулгын маягт бөглөх
 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Тээвэрлэж буй ачааны инвойс
 • Даатгуулах үеийн зураг
 • Бусад шаардлагатай мэдээллүүд
Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?
 • Ачаа тээвэрлэж байх үеийн тээврийн хэрэгсэл осолдсоны улмаас үүдэн гарах хохирол
 • Ачаа барааг ачих, буулгах үеийн хохирол
 • Гадны гэмт халдлага
 • Байгалийн гамшиг
 • Гуравдагч этгээдийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас хохирол учрах
 • Гал түймэр дэлбэрэлтийн улмаас тээвэрлэж буй ачаа бараанд хохирол учрах
 • Тээвэрлэж буй ачаа барааг хулгайд алдах
 • Тээвэрлэж буй ачаа барааг дээрэмдүүлэх
 • Хулгай дээрмийн үр дагаврын улмаас даатгалын зүйлд хохирол учрах
 • Хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар тээвэрлэгч компани гэрээнд заасан тээвэрлэлтийн маршрут зөрчсөний улмаас гарсан хохирол
Нөхөн төлбөр хүсэхдээ ямар материал бүрдүүлэх вэ?
 • Даатгуулагчийн албан бичиг
 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Даатгалын эрсдэл гарсныг нотлох баримтууд
 • Даатгалын тохиолдол болсон тухай холбогдох байгууллагын акт, дүгнэлт, шийдвэр, тодорхойлолт
 • Хохирлын үнэлгээ
Даатгалд төлөх төлбөр буюу хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?
Ачаа барааны нэр төрөл, тээврийн хэрэгсэл, тээвэрлэлтийн нөхцөл, маршрут, даатгалын эрсдэлийн сонголт, даатгалын үнэлгээ зэргээс хамаарч даатгалын хураамжийг тооцоолно.