Даатгуулагч та нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлэн манай нөхөн төлбөрийн албанд хүлээлгэн өгнө үү.

  • Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай даатгуулагчийн өргөдөл, албан бичиг
  • Даатгалын гэрээ болон даатгалын баталгаа
  • Гэрчилгээ, үнэмлэх
  • Аюул осол болсон тухай холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ /Замын цагдаагийн газар, ОБЕГазар, Шүүх, Прокурор, холбогдох засаг захиргааны байгууллага, үнэлгээний байгууллага гэх мэт/
  • Нотлох баримт, материал, фото зураг
  • Бусад нотлох баримтууд
Даатгуулагчийн өргөдлийн маягтыг доорх жагсаалтаас татаж авна уу.

1. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал татах
2. Автотээврийн хэрэгслийн даатгал татах
3. Байгууллагын хариуцлагын даатгал татах
4. Гадаадад зорчигчийн даатгал татах
5. Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал татах
6. Орон сууцны даатгал татах
7. Эд хөрөнгө бараа материалын даатгал татах
8. Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал татах