Автотээврийн хэрэгсэл
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 • Даатгалын гэрээ
 • Тохиолдолтой холбоотой эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт /ЗЦГ, ЦЕГ, ОБЕГ, УЦУХ, Шүүх гэх мэт/
 • Холбогдох эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт
 • Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан
Жолоочийн хариуцлагын даатгал
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /Маягт бөглөх/
 • Даатгалын гэрээ
 • ЗЦГазрын тодорхойлолт, ослын акт /Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр/
 • Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 • Хохирллын үнэлгээний тайлан 
 • Даатгалын тохиолдлын улмаас хүний эрүүл мэндэд хохирол учирсан бол шүүх эмнэлгийн дүгнэлт, эмнэлгийн үйлчилгээ авсан баримт, эмчийн бичиж өгсөн эмчилгээний зааврын дагуу худалдан авсан эм, тарианы төлбөр төлсөн баримт
Эд хөрөнгө, Бараа материалын даатгал
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /Маягт бөглөх/
 • Даатгалын гэрээ
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт, дүгнэлт /СӨХ,ОСНААК, Засварын Тав гэх мэт/
 • Холбогдох эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт /ОБЕГ, УЦУХ, МХЕГ гэх мэт/
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /Маягт бөглөх/
 • Даатгалын гэрээ
 • Эмчлүүлсэн тухай магадалгаа, тодорхойлолт, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон амбулаторийн хяналтад байсан эмчлүүлэгчийн карт, эмнэлгийн хуудас /лист/
 • Эмчийн заавраар хийлгэсэн эмчилгээ, хэвтэн эмчлүүлсэн ор хоног, үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ хийлгэсэн төлбөрийн баримт, нэхэмжлэх
 • Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугийн зэрэг, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын зэрэг тогтоолгосон бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр гэх мэт
Гадаадад зорчигчийн даатгал
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /Маягт бөглөх/
 • Даатгалын гэрээ
 • Гадаад паспортын хуулбар
 • Эмнэлэг эмчилгээний үйлчилгээ авсан төлбөрийн баримт, эмчилгээний зардлыг нэхэмжилсэн албан ёсны эх баримт
 • Даатгуулагчийн өвчин эмгэгийн талаарх эмчийн тодорхойлолт, өвчтөний түүх, оношлогоо, шинжилгээ, лабораторийн баримтын эх хувь, даатгуулагчид үзүүлсэн эмчилгээ үйлчилгээний баримт; /Эмнэлгийн албан ёсны хаяг, утас, тамга тэмдэг, гарын үсгээр баталгаажсан байх/
 • Тухайн өвчинтэй холбоотой эмчлэгч эмчийн бичсэн ба эмийн сангийн тамга бүхий эмийн жорын үндсэн баримт, түүний дагуу худалдан авсан эмийн үнийн жагсаалт
 • Даатгуулагч нас барсан тохиолдолд нас барсан шалтгааныг тодорхойлсон тодорхойлолт, цогцсыг эх оронд нь хүргэхэд тээсэн тээврийн байгууллагын баримт
 • Иж бүрэн даатгалын хувьд нэмэлт зардал гарсныг нотлох баримтууд эх хувиараа
 • Онгоц хоцорсон тохиолдолд хоцорсныг батлах тухайн байгууллагын тодорхойлолт
Ачаа тээвэр, Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /Маягт бөглөх/
 • Даатгалын гэрээ
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тогтоосон акт материал
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан
 • Ачааны дагалдах бичиг баримтын хуулбар
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
 • Экспертийн гаргасан албан ёсны дүгнэлт, баталгаажуулалт, түүний төлбөрийн баримт
 • Гадаад оронд гарсан хохирлын хувьд тухайн улс орны эрх бүхий ажилтан, эсвэл байгууллагын гаргасан акт, дүгнэлт, хохирлын байдал, орчинг харуулсан фото зураг
Байгууллагын хариуцлагын даатгал, Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /Маягт бөглөх/
 • Даатгалын гэрээ
 • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
 • Хохирсон талын хүсэлт, нэхэмжлэх, албан бичиг
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт материал
 • Хуулийн дагуу хариуцлага хүлээснийг нотлох эрх бүхий байгууллагын гаргасан тогтоол шийдвэр
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан